Prácticas de alumnos de centros docentes

Relación de actividades prácticas que realizan os alumnos dos ciclos formativos do IES da Terra Chá "Trapero Pardo" na Granxa Gayoso Castro.

Relacionadas co Ciclo Superior de Xestión dos Recursos Naturais e Paisaxísticos:

 1. Silvicultura e aproveitamentos forestais
 2. Recoñecemento de especies e características botánicas
 3. Plantación de árbores
 4. Reposición de fallos
 5. Rozas
 6. Tallas de formación
 7. Podas
 8. Clareos
 9. Claras
 10. Apeo, desramado e saca de árbores (eucalyptus epinos)
 11. Cubicación de madeira (en pé e apeada), realizaciónde inventarios, etc.
 12. Determinación de áreas basimétricas, coeficientesmórficos, etc.
 13. Técnicas de gabeo 

Relacionadas co ciclomedio de Produción Agropecuaria:

Na área de gandaría:

 1. Practicas de apicultura, nas que os alumnos manexano apiario ao longo do curso
 2. Prácticas de inseminación artificial do gandovacún
 3. Determinación das medidas zoométricas no gandovacún
 4. Arranxo de cascos en ovino e bovino
 5. Diagnósticos de mamite (CMT)
 6. Practicas de identificación animal
 7. Preparación de animais para concursos
 8. Cualificación morfolóxica de gando bovino de leitee de carne
 9. Observación das diferentes pezas dentarias edeterminación da idade en bovino
 10. Asistencia a prácticas de muxido e análise doscompoñentes do equipo de muxidura

Na área de arboricultura froital:

No proceso de plantación de froiteiras (maceira, pereira,ameixeira, cerdeira, nogueira ) as alumnas e alumnos realizan as practicasseguintes:

 1. Fertilización
 2. Mantemento do solo
 3. Podas
 4. Enxertos
 5. Identificación de pragas e enfermidades
 6. Tratamentos
 7. Colleita

Polo que respecta á maquinaria eás instalacións agrícolas, as alumnas e os alumnos poden ver ó longo do curso amaquinaria da granxa traballando en situación real: Tractores, apeirosde labrar o solo, sementadoras, carros mesturadores, remolques, maquinaria derecolección de forraxes... Así, adquiren experiencia sobre:

 1. Identificacióndos elementos que compoñen as instalacións e equipos dunha explotación gandeirae realización de esquemas das mesmas
 2. Observacióndos métodos de limpeza e desinfección de instalacións
 3. Observación do manexo de equipamentos, ferramentas e maquinaria

A maiores, a Granxa Gayosopresta colaboración en tarefas concretas que o profesorado dos ciclosformativos solicita, segundo as necesidades que xorden ó longo do cursoescolar.

Información sobre el documento

GRANXA GAYOSO CASTRO
Castro de Ribeiras de Lea - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 310 004
E-mail: granjagayoso@deputacionlugo.org